دلم میخواست میتونستم تو رو بغل کنم تا روی سر قهرمان هامون آوار نشه.
تهران ، ۳۰ دی ۹۵