‏دریغا! که مردم در بندِ آن نیستند که چیزی بدانند؛
‏بل که در بندِ آنند که خلق در ایشان اعتقاد کنند که عالمند.