30 تیر 1403
یادداشت

خودم

چه حس خوبی است در جوار خودم خودم برای خودم با خودم، کنار خودم تنهای تنها  باشم…