چه حس خوبی است
در جوار خودم
خودم برای خودم
با خودم، کنار خودم
تنهای تنها  باشم…