علت تنهایی

میدونید علت تنهایی من چیه ؟!

اینه که بعضی دخترا اینقدر قشنگ لباس میپوشن که آدم نمیتونه بهشون جسارت کنه !

بعضی از دخترا هم هستن که طوری لباس میپوشن که ارزش جسارت ندارن !