آدم یه ستاره تو آسمون داشته باشه بهتر از اینه که یه ستاره تو دلش داشته باشی.