همه رنگی میکشنت (تو رو میکشن) ولی نمیدونن رنگ وجودت سیاه تر از سیاهه