همه رنگی میکشنت (تو رو میکشن)

ولی نمیدونن رنگ وجودت سیاه تر از سیاهه