عشق یافتن کسی برای زندگی نیست…

عشق یافتن کسی است که بدون او نتوان زندگی کرد !