بهترین هدیه ای که میتوان به کسی داد، زمان است…

A pocket watch sitting on a red present background, time management
هنگامی که برای یک نفر وقت میگذاری، قسمتی از زندگی خود را به او داده ای که هرگز پس نخواهی گرفت…

#رفقا