در حقیقت ما همه بشر بودیم!

تا اینکه نژاد ارتباطمان را برید.

مذهب، از یکدیگر جدایمان ساخت!!

سیاست، بینمان دیوار کشید.

و ثروت، از ما طبقه ساخت.

Captivity

همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!

اسارت به میله های دورت نیست، به حصارهای دور تفکرت است…