سکوتی که با قطره آب بشکنه، بهترین حس دنیا رو بهت میده…