SELF esteem

هر چقدر هم تنها هستی …
لباس خوب بپوش … برای خودت غذای خوب بپز …
خودت را به صرف قهوه ای تلخ در یک گوشه اتاق مهمان کن…
برای خودت گاهی هدیه ای بخر …
وقتی به روح احترام میگزاری … احساس سربلندی میکند …
آنوقت از تنهایی به دیگران پناه نمیبرد …

عزت نفس غوغا میکند …