31 تیر 1403
My Star
نقل‌قول

ستاره من

از جـنـس کـدام نــور بـودی سـتـاره مـــن؟ کـه جـسـارت بـا تــو بـودن در مــن جـنـبـید؟ و مــن چـه عــاشـقـانـه بـه رویـت لـبـخـنـد زدم و تـــو چـه مـهربـانـانـه لـبـخـنـدم را پــاســخ گـفـتـی و ایــن شــد … عــاشــــــــقـانـه ی آرام “مـــن” و “تـــــو”