خیلیا اومدن جلوم و گفتن فرشـــتن ولى اسمم رو روى سنگ قبرم نوشتن! خیلیا اومدن و گفتن كه بــرادر منن ولى دیدم كه خــنـجر به دست بــرابر منن!!!