در حقیقت ما همه بشر بودیم! تا اینکه نژاد ارتباطمان را برید. مذهب، از یکدیگر جدایمان ساخت!! سیاست، بینمان دیوار کشید. و ثروت، از ما طبقه ساخت. همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست! اسارت به میله های دورت نیست، به حصارهای دور تفکرت است…