بودن ها هم بودن های قدیم… یک کتری آب داغ و یک قوری چای، با فنجان و نعلبکی!