Old_times
بودن ها هم بودن های قدیم…
یک کتری آب داغ و یک قوری چای، با فنجان و نعلبکی!