وسعت هر کشور براساس سهمش از تولید در جهان است. آمریکا و چین پیشتاز، امارات بزرگتر از ایران.