وسعت هر کشور براساس سهمش از تولید در جهان است.

آمریکا و چین پیشتاز، امارات بزرگتر از ایران.