آرشیو تگ: نقطه ظعف

“ "ندونستن خودشون از این جماعت احمق" تنها چیزی كه میتونی به غفور توی این ملت عوام ببینی. ”

- خود ملت ایرانی -
برو بالای صفحه