همش عنوان های خط خطی … همش چندین سطر ناقص … همش همین محتوای بی پایان کنار هم … همش همین و همین کلمات بی هدف … همش مفاهیم بی معنی، همش همه اصول بی پایه !