عنوان خط خطی

همش عنوان های خط خطی

همش چندین سطر ناقص

همش همین محتوای بی پایان کنار هم …

همش همین و همین کلمات بی هدف

همش مفاهیم بی معنی، همش همه اصول بی پایه !