ما همیشه آدمای مزخرف تو بازی GTA بودیم که تو پیاده رو ها راه میرفتن….
این آدم بدا هستن که شخصیت اول گیم رو بازی میکنن….
بازی مال ایناست، دنیا مال ایناست…
من باشم نباشمم فرقی نداره !

پ.ن : زیاد اذیتم نکنید…