بوی گنــد خیانت تمام شهر را گرفته…!

مردهای “چشم چــران” زن های “خـــائن”

پسرهای “شهــوت ران ” دخترهای “پـــول پرست”
پس چه شد آدمیت ؟؟؟
چیدن یک سیــب و اینهمه تقــــاص؟!
بیچاره “آدم” بیچاره “آدمیــت”

بعضی وقتا فکر میکنم شیطون حق داشت سجده نکرد