Koroosh

اینهمه گفته مى شود که کورش ساخته و پرداختهء قرن اخیر است او یک شاه معمولى بوده که خداى خود مردوک را مى پرستیده. هیچ نامى از چنین پادشاهى در کل تاریخ ایران وجود ندارد ( جز در ١۵٠ سال اخیر ) او هم مانند دیگر شاهان براى تصرف سرزمین ها خونها ریخته و انسانها کشته است. اینهمه گفته مى شود

کورش هیچ جایى برده دارى را لغو نکرده است بلکه فقط یهودیان را نجات داده است. تمامى تعاریف و تمجیدات از کورش در تورات آمده است به عنوان شاهى یهودى : کور یوشع …

اما چه باید گفت در مقابل عده اى که دوست دارند چشمان خود را بسته و گوشهاى خود را بگیرند براى اینکه از رویاى کورش بزرگ بیدار نشوند.چقدر سخت است بیدار شدن از رویایى شیرین و دوست داشتنى … اما چاره اى نیست به جز بیدار شدن و زندگى در دنیاى واقعى. چقدر خوب بود رویاى کورش کبیر باعث مى شد اندکى از نظر معیارهاى انسانى و اخلاقى که وى را به آن متصف مى کنیم روبه جلو مى رفتیم چه مى شد اگر منشور کورش که چیزى جز ستایش خداى خود مردوک در آن نیست را و ما در رویاى خود آن را منشور حقوق بشر مى پنداریم واقعا باور داشتیم و به جاى نگاه از بالا به پایین به مردمان دیگر کشورها خود را انسانى مى پنداشتیم چون بقیه انسانها و در راه اعتلاى خود تلاش مى کردیم.چقدر خوب بود که به جاى مبنا ساختن این رویا براى برتر بینى و تفاخر بر سایر ملل کمى هم در عمل براى رشد خود مى کوشیدیم تا بتوانیم در دنیاى امروز حرفى براى گفتن داشته باشیم.

آرى بیدار شدن از رویاى کورش بزرگ اگرچه سخت اما ممکن است. به امیدى بیدارى از این رویاى شیرین …