تولید علم برای ملتی که شکم خالی دارند، بیشتر شبیه طنز است.

زندگی با ارضاء نیاز های انسان آغاز میشود.
با تولید ثروت ادامه پیدا میکند.
با تولید علم توسعه پیدا میکند.
و با تکیه به معنویت، غنی میگردد.

تولید علم

این ترتیب را نمیشود به این سادگی تغییر داد.

و امروز، کشور ما قربانی تفکری است که میخواهد این مخروط را وارونه روی زمین قرار دهد:

با معنویت آغاز میشود
با علم معنویت را تثبیت میکند.
با ثروت از علم و معنویت دفاع میکند
و در نهایت پس از مرگ به ارضاء نیاز های اولیه خود میپردازد.

پروفوسور سمیعی