هر چی می کشیم از دست همین یه دکمه ست… همین Enter مظلوم که یه گوشه نشسته.
به نظر میاد که اسپیس هم همدستش باشه.