ایشالله همیشه از این تخم مرغ رنگیا تو سفره هفت سینتون باشه…