دورِ دور مرو که مهجور گردی، و نزدیکِ نزدیک میا که رنجور گردی