بعضی را گشایش بُوَد در رفتن، بعضی را گشایش بُوَد در آمدن. هشدار و نیکو ببین که این گشایش تو در رفتن است یا در آمدن؟

و  گشایش تو در رفتن بود و گشایش من در گداختن و همچنان گداختن و هی گداختن و تمام نشدن