چون بیش از حد صبوری گمان کردند که هیچ چیز را احساس نمیکنی