وقتی که فیس هم استرست اسمتو میزاره رو R و Z دیگه نمیشه به آینده امیدوار بود….