ایده های در ذهنم دارم ولی هیچوقت، دانستن توانستن نیست.