من تماشای تو میکردم و غافل بودم،
کز تماشای تو خلقی به تماشای منند …