ببینید این بنده خدا با این حركات دست چی میخواد بفهمونه به ما ؟! اگه كسی حالیش شد به ما هم بگه ماهم بفهمیم :-D