گاهی باید با آدما موافقت کرد ؛ صرفاً به این دلیل که خفه شن