از هیچ کار بچگی ام پشیمان نیستم جز اینکه آرزو داشتم زود بزرگ شوم