سفرهایمان آزادی ما را معلوم میکنند؛ کسی که دارایی هایش را برای سفر خرج میکند، درحال ذخیره آزادی برای روزهای حسرت نخوردن است.