برای خدا بندگی کردن و مردن بهتر از برای دنیا خدمت کردن و زندگی است