“فاصله” فقط یه امتحانه، برای اینکه بببینی عشق میتونه چقدر راهو طی بکنه