اه ، فردا امتحان فیزیک دارم ، بیکار نشستم با دایل آپ دارم اینترنتو چرخ میزنم . حسش نیست :(( . اومدم همینو بگم و برم (از رو بیکاری بود) :دی .