مواظبم طوری رفتار کنم که کسی رو آزار ندم،
طوری بحرفم که کسی رو ناراحت نکنم،
طوری بنویسم که همه تاییدم کنن.
روز و روزگار خوشه.
تنها… تنها… دل ما دل نیست.