مهره که باشی ، اونا بهت می گن کجا برو یا چیکار کن !
سعی کن “تاس” باشی که هر چی تو گفتی اونا بگن چشم !