عشق چیست
از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است.
از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت:نقطه ای که حول محور نقطه قلب جوان میگردد.
از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟گفت:سقوط سلسله ی قلب جوان است.

از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:همپای.
از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:محبت الهیات است.
از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن میسوزد.
از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیست.
از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:تنها آدم ربایی است که قلب جوان را به سوی خود میکشد.
از معلم انشا پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد.
از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها توپی است که هرگز اوت نمی شود.
از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت:عشق تنها کلمه ای است که ماضی و مضارع ندارد.
از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت:عشق تنها میکروبی است که از راه چشم وارد میشود.
از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟؟گفت عشق تنها اسیدی است که درون قلب اثر می گذارد.
واقعا عشق چیست….؟

اگه از من بپرسی ؛ یه حس غریبی تو دلت ، ربطی هم به GF نداره !