من فکر میکردم
همه میتونن با من باشن
چون ساکتم
آرومم
کاری با کسی ندارم
و اینکه من نمیتونم با خیلی از کسا باشم
چون از خیلی کارای شاید واسه بقیه عادی، بدم میاد
#اشتباه میکردم

ازم بیشتر از یه آدم خوب و آروم انتظار دارن