مانسل بوسه های خیابانی هستیم! نسل خوابیدن اس ام اسى! نسل درددل باغریبه های مجازی! نسل غیرت روی خواهر، روشنفکری روی دختر همسایه! نسل کادوهای یواشکی! نسل خونه خالی و دعوت شام! نسل پول ماهانه چیز پی ان! نسل هل تو مترو! نسل مانتو های ت/نگ ! نسل ش/رت play bo/y هنگام سجده! نسل کارگران پیر، مو رنگ کرده برای جوانی و پیشنهاد کار! نسل شارژ های اینترنتی! نسل جمله های کوروش! نسل دفاع ازف/احشه ها! نسل ترس از رقص نور ماشین پلیس! نسل سوخته، نسل منوتو!

یادمان باشد، هنگامی که دوباره به جهنم رفتیم ! بین عذاب هایمان، مدام بگوییم ، یادش بخیر…