یا رب یک مرگ بدهکارم و هزار آرزو طلبکار… خسته ام… خسته ام از این زندگانیت… یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر و ما را خلاص کن.