شیرین ترین توت ها، پای درخت میریزد در حالی که ما برای چیدن توت های کال ، چشم به بالا ترین شاخه ها دوخته ایم.

“این است حکایت ندیدن بهترین ها”

The sweetest berries

برای صدقه دادن، توی جیبهایمان بدنبال کمترین مبلغ (سکه) میگردیم !
اونوقت ازخداوند بالاترین درجه نعمتها را هم میخواهیم !!!
چه ناچیز می بخشیم…
وچه بزرگ تمنا میکنیم…