هیچی صاف و زلال نیست، حتی اون آسمونی که بهش میگی بکر